Turvallisuusviestintä

Pelastuslain 379/2011 27§:ssä säädetään, että pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan pelastustoimelle kuuluvasta

  • ohjauksesta,
  • valistuksesta ja
  • neuvonnasta

Ohjauksen, valistuksen ja neuvonnan tavoitteena on

  • tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ennalta ehkäiseminen
  • varautuminen onnettomuuksien torjuntaan, 
  • asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa sekä seurausten rajoittamisessa.

Pelastuslaissa säädetään erikseen kaikkia koskevista yleisistä velvoitteista (2. luku) sekä kiinteistön omistajille, haltijoille sekä toiminnanharjoittajille kuuluvista velvoitteista (3. luku). Pelastuslain 3. luvussa säädetään lisäksi omatoimisesta varautumisesta. Pelastuslaitoksen antama turvallisuusviestintä perustuu omatoimisessa varautumisessa annettavaan ohjaukseen ja neuvontaan sekä pelastuslaissa säädettyjen velvoitteiden toteuttamisessa annettavaan ohjaukseen ja neuvontaan.

Kymenlaakson pelastuslaitos tavoittaa vuosittain ihmisiä mm. valtakunnallisten turvallisuusviestintätapahtumien ja -kampanjoiden sekä harjoitusten, valvontatoiminnan sekä spontaanin viestinnän avulla.

Kymenlaakson pelastuslaitoksen viranhaltijoiden lisäksi turvallisuusviestintää suorittavat Kaakkois-Suomen Pelastusalanliitto ry sekä alueen sopimuspalokunnat.

Lisätietoa:
Kotkan päivystysalue: paloinsinööri Peter Strömmer 0447026215 
Kouvolan päivystysalue: palomestari Ari Särkkä 0447026360