Yhteistyö onnettomuuksien ehkäisemisessä ja ilmoitus palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä

10.5.2019
Toni Puhakka

Pelastuslaissa on säädetty, että pelastuslaitoksen tulee onnettomuuksien ehkäisemiseksi ja turvallisuuden ylläpitämiseksi toimia yhteistyössä muiden viranomaisten sekä alueella olevien yhteisöjen ja asukkaiden kanssa. Lisäksi pelastuslaitoksen suorittaman valvonnan tulee perustua onnettomuusriskeihin. Vastavuoroisesti mikäli muut viranomaiset virkatoimiensa yhteydessä havaitsevat tai muutoin saavat tietää rakennuksessa, asunnossa tai muussa kohteessa ilmeisen palonvaaran tai muun onnettomuusriskin, tulee heidän mahdollisten salassapitosäännösten estämättä ilmoittaa asiasta alueen pelastusviranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös kuntaa, muuta julkisyhteisöä ja näiden palveluksessa olevaa henkilöstöä sekä hoitolaitoksen ylläpidosta ja palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä huolehtivaa toiminnanharjoittajaa ja tämän palveluksessa olevaa henkilöstöä.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolla ja Kuntaliitolla on ollut hanke, jossa on kehitetty mm. yhtenäinen valtakunnallinen malli paloriskistä tai muusta onnettomuusvaarasta ilmoittamiseksi. Ilmoitusten tarkoituksena on saada tietoa niistä kohteista, joissa voidaan havaita kohonnut henkilövahinkojen riski.

Linkki palovaarasta tai muusta onnettomuusriskistä ilmoittamiseksi on nyt lisätty Kymenlaakson pelastuslaitoksen internet sivuille. Linkki löytyy sekä kohdasta ”Ohjeet ja lomakkeet”, että kohdasta ”Palvelut ja yhteydenotto”.

Linkki palovaarailmoitukseen