KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOS julistaa haettavaksi PELATUSPÄÄLLIKÖN VIRAN

6.8.2019
Vesa Parkko

Viran hakuaika päättyy 23.8.2019 klo 12.00 mennessä.

Virka täytetään 1.1.2020 alkaen.

Virkaan valittavalta vaaditaan pelastuslain (379/2011) 57 §:n mukainen pelastustoimintaan osallistuvalta päätoimiselta päällystöltä edellytettävä tutkinto ja B-luokan ajokortti. Ylempi korkeakoulu- tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto luetaan hakijalle eduksi.

Pelastuspäällikkö on virkasuhteessa Kotkan kaupunkiin ja virka on Kymenlaakson pelastuslaitoksen liikelaitoksen toimintasäännön alainen.

Virka on Kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen alainen ja viran tehtäväkohtainen palkka on 4581,36 euroa/kk.

Pelastuspäällikön tehtävänä on johtaa riskienhallinnan vastuualueen toimintaa sekä vastata sen toiminnallisesta, laadullisesta ja tuloksellisesta kehittämisestä. Pelastuspäällikön tehtäviin kuuluu valvoa, että vastuualueelle määrätyt tehtävät hoidetaan lainsäädännön ja hyväksytyn palvelutasopäätöksen mukaisesti mahdollisimman tehokkaasti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Viran tuloksellinen hoitaminen edellyttää pelastustoimen tuntemusta ja johtamiskokemusta pelastustoimen tehtävistä, kehittämishalukkuutta, kykyä sekä verkostomaiseen että itsenäiseen työskentelyyn, omaaloitteisuutta, hyvää suullista ja kirjallista esitystaitoa.

Virkaan sisältyy velvollisuus osallistua tarvittaessa päällikköpäivystykseen varallaolossa, josta tulee antaa suostumus. Hakijan tulee sisällyttää hakemukseensa suostumus perusmuotoisen turvallisuusselvityksen tekemiseen (turvallisuusselvityslaki 726/2014)

Viran toimialueena on Kymenlaakson pelastuslaitoksen toimialue.

Virkaan valitulla tulee olla hyväksytysti suoritettuna pelastusopiston koulumaalin tietoturvakoe ennen viran vastaanottamista.

Kymenlaakson pelastuslaitokselle osoitetut hakemukset opinto- ja työtodistuksineen (oikeaksi todistetut kopiot, hakemuksia ei palauteta) on toimitettava osoitteeseen:

Kymenlaakson pelastuslaitos
Takojantie 4
48220 KOTKA

Lisätietoja virasta antaa pelastusjohtaja Vesa Parkko, puhelin 044 702 6210

Kotkassa 2.8.2019

Vesa Parkko
pelastusjohtaja