Paloturvallisuuden itsearvio yhtenäistyy

30.4.2020
Kympe viestintä

Kymenlaakson pelastuslaitoksen vuonna 2011 omavalvontanimellä käynnistämä paloturvallisuuden itsearvio on nyt käytössä kaikissa pelastuslaitoksissa. Pelastuslaitosten Kumppanuusverkostolla on käynnissä paloturvallisuuden itsearvioinnin kehityshanke. Hankkeen kaksi päätavoitetta ovat paloturvallisuuden itsearviointimenetelmän ja siihen liittyvien oheismateriaalien valtakunnallinen yhtenäistäminen sekä itsearvioinnista saatujen tietojen mahdollisimman yhdenmukainen käsittely.

Ensimmäisenä uudistus on toteutettu pientalojen osalta. Itsearviointiprosessit ovat poikenneet toisistaan eri pelastuslaitoksissa, jolloin asukkaan saamassa palvelussakin on ollut eroavaisuuksia eri puolilla Suomea. Nyt on yhtenäistetty pelastuslaitosten paloturvallisuuden itsearviomateriaalit; pientalon paloturvallisuusopas ja paloturvallisuuden itsearviolomake. Materiaalit ovat saatavana suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, venäjäksi sekä kolmella eri saamen virallisella kielellä. Pientalon paloturvallisuusmateriaalin uusiminen on saanut avustusta Palosuojelurahastolta.

Paloturvallisuuden itsearviointi on yksi pelastuslaitoksen käyttämistä valvontakeinoista, joissa materiaalit lähetetään asukkaalle kotiin. Asukas täyttää itsearviolomakkeen paloturvallisuusoppaan avulla ja toimittaa lomakkeen täytettynä takaisin pelastusviranomaiselle. Pelastusviranomainen arvioi lomakkeen sisällön perusteella valvonta- ja neuvontatarpeen. Mikäli lomaketta ei palauteta uusintapyynnöistä huolimatta, suorittaa pelastusviranomainen palotarkastuksen kohteeseen.

Paloturvallisuuden itsearvioinnin kehittämisen tavoitteena on ollut pientaloasukkaiden turvallisuustietouden lisääminen ja huomion kiinnittäminen ajankohtaisimpiin sekä oleellisimpiin asumisen turvallisuuteen liittyviin seikkoihin. Kiinteistön omistajan ja haltijan suorittama itsearviointi on tarkoituksenmukainen tapa kiinnittää huomiota omatoimiseen varautumiseen ja ohjata sekä neuvoa kansalaisia pelastuslaissa säädettyjen velvollisuuksien täyttämisessä.

Pientalon paloturvallisuuden itsearviosta on nyt nähtävillä kaksiosainen videosarja, jota voi käyttää apuna itsearvion tekemisessä.  Video, osa 1 ja osa 2

Pientalon paloturvallisuusopas 2020 pdf, 1,3 MB
Itsearvioilomake pdf, 1,1 MB

Brandsakerhetsguide for smahus 2020 pdf, 1,2 MB
- Självbedömningsblankett pdf, 801,2 kB

Handbook for fire safety in small houses 2020 pdf, 977 kB
- Self-assessment form pdf, 751,4 kB

РУКОВОДСТВО ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НЕБОЛЬШОГО ДОМА 2020 pdf, 1 MB
- Бланк самооценки pdf, 673,5 kB

Lisätietoja:

Juhani Carlson
Pelastuspäällikkö
+358447026331 | juhani.carlson@kympe.fi