AVOTULENTEKO JA ILMOITTAMISVELVOLLISUUS PELASTUSVIRANOMAISELLE

26.4.2019
Juhani Carlson

Avotulenteko, metsäpalovaroitus ja ruohikkopalovaroitus

Tulen käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Tulta sytytettäessä on aina varauduttava myös alkusammutukseen ja avotulen tekoon tulee olla maanomistajan lupa.

Avotulenteosta ja tulenkäytön ilmoittamisvelvollisuudesta pelastuslaitokselle on säädetty pelastuslaissa (379/2011). Tarkempia ohjeita risujen ja muun puutarhajätteiden hävittämisestä on kuntien jätehuoltomääräyksissä.

Metsäpalovaroitus tai ruohikkopalovaara

Nuotiota tai muuta avotulta ei saa koskaan sytyttää, mikäli voimassa on metsä- tai ruohikkopalovaara tai jos tulipalon vaara on ilmeinen.

Avotulen teko 6 §
Nuotiota tai muuta avotulta ei saa sytyttää Ilmatieteen laitoksen antaman metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana tai jos olosuhteet kuivuuden, tuulen tai muun syyn takia ovat sellaiset, että metsäpalon, ruohikkopalon tai muun tulipalon vaara on ilmeinen.
Avotulta ei saa tehdä toisen maalle ilman maanomistajan lupaa.

Kulotus

Kuivana aikana saa kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, ellei alueen pelastusviranomainen ole kieltänyt avotulen tekoa määräajaksi pelastustoimen alueella tai osassa sitä. Metsämaan kulotus tulee suorittaa aina kulotukseen perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Kulotus 7 §
Edellä 6 §:ssä säädetyn estämättä saadaan kuivanakin aikana kulottaa erityistä varovaisuutta noudattaen, jollei 6 §:n 3 momentista muuta johdu.
Metsämaan kulotus on aina suoritettava kulotuksen käytännön työhön perehtyneen metsäammattilaisen valvonnassa.

Risujen ja oksien polttaminen

Kuntien ympäristömääräykset säätelevät puutarhajätteiden (risut ja oksat yms.) polttamista, eikä siitä tarvitse ilmoittaa erikseen pelastuslaitokselle.

Pääsääntöisesti taajama-alueilla risujen ja muun puutarhajätteen hävittäminen avopolttona on kielletty. Polttaminen esim. tynnyrissä on myös avopolttoa. Muu puutarhajäte kuten lehdet, tulee kompostoida tai toimittaa jäteasemille. Lisätietoja jätteiden käsittelystä antavat kuntien ympäristöviranomaiset.

Taajama-alueiden ulkopuolella saa maanomistajan luvalla avopolttona polttaa, kuivia risuja, oksia ja käsittelemätöntä puuta. Tällöinkään poltto ei saa aiheuttaa savu-, noki-, haju- tai terveyshaittaa. Polttaminen on kuitenkin kielletty metsä- ja ruohikkopalovaroituksen aikana.

ILMOITTAMINEN KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN ALUEELLA

Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa ennakolta pelastuslaitokselle kulotuksesta tai avotulesta, josta muodostuu merkittävästi savua. 

Ilmoitusmenettely ei kuitenkaan siirrä vastuuta kulotuksen suorittajalta. Suorittaja on aina vastuussa mahdollisista vahingoista.

Ilmoitusvelvollisuus 8 §
Kulotuksen suorittajan tulee ilmoittaa kulotuksesta ennakolta pelastuslaitokselle. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös muuta tulenkäyttöä, josta muodostuu merkittävästi savua.

Ilmoitusten vastaanotto:

  • Kouvolan päivystävä palomestari 044 - 7026 6313 (Kouvola - Iitti)
  • Kotkan päivystävä palomestari 044-7026 211 (Kotka, Hamina, Pyhtää, Miehikkälä ja Virolahti

Muistilista avotulen tekijälle

  • Avotulta ei saa sytyttää metsä- tai ruohikkopalovaroituksen aikana (ei koske kulotusta)
  • Toisen maalle avotulenteko vaatii maanomistajan luvan
  • Polttaminen ei saa aiheuttaa savuhaittoja naapurille
  • Jätteiden, roskien ja rakennusjätteiden polttaminen ei ole sallittua
  • Älä polta voimakkaalla tuulella
  • Varaa paikalle alkusammutusvälineet
  • Polta valoisan aikana, pimeän aikana polttaminen voi aiheuttaa erheellisiä hätäilmoituksia
  • Sytyttäjä on vastuussa mahdollisista vahingoista